Followers

இந்தியதேசிய சின்னங்கள்

on Saturday, May 7, 2011தேசிய கீதம்        : ஜனகண மன...

தேசியப்பாடல்         : வந்தே மாதரம்

தேசிய சின்னம்       : அசோக சக்கரம்

தேசிய கொடி           : மூவர்ணக் கொடி

தேசிய காலண்டர் : சக வருடம்

தேசிய விலங்கு      : புலி

தேசிய நீர் வாழ் விலங்கு : டால்பின்

தேசிய நதி                 : கங்கை

தேசிய பறவை    : மயில்

தேசிய மலர்      : தாமைர

தேசிய மரம்             : ஆலமரம்

கனி                             : மாம்பழம்

விளையாட்டு         : ஹாக்கி

1 comments:

TNupdates Team said...

Hai, It's very useful information for TNPSC Aspirants can you please share the TNPSC Group 2 Question papers with answers Materials. :)

Post a Comment